Competències i serveis

Competències i serveis


Competències i serveis de la Mancomunitat de la Vall del Tenes de conformitat amb la Llei 7/19985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

Article 3

1.Són Entitats locals territorials:

a) El Municipi

b) La Província

c) L'Illa als arxipèlags balear i canari

2. Gaudeixen, així mateix de la condició d'Entitats:

a) Les Entitats d'àmbit territorial inferior al municipal, constituïdes o reconegudes per les Comunitats Autònomes de conformitat amb aquesta Llei i els corresponents Estatuts d'Autonomia

b) Les comarques o altres entitats que, agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes, de conformitat amb aquesta Llei i els corresponents Estatuts d'autonomia.

c) Les Àrees metropolitanes

d) Les Mancomunitats de Municipis.

Article 44

1. Es reconeix als Municipis el dret a associar-se amb altres en Mancomunitats per a l'execució en comú d'obres i serveis determinats de la seva competència.

2. Les Mancomunitats tenen personalitat i capacitat jurídiques per al compliment dels seus fins específics i es regeixen pels seus propis Estatuts. Els Estatuts han de regular l'àmbit territorial de l'Entitat, el seu objecte i competència, òrgans de govern i recursos, termini de durada i tots els altres extrems que siguin necessaris per al seu funcionament.

En tot cas, els òrgans de govern seran representatius dels ajuntaments mancomunats.

3. El procediment d'aprovació dels Estatuts de les mancomunitats es determinarà per la legislació de les comunitats autònomes i s'ajustarà, en tot cas, a les regles següents:

a. L'elaboració correspondrà als regidors de la totalitat dels Municipis promotors de la Mancomunitat, constituïts a Assemblea,

b. la Diputació o les Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte d'Estatuts.

c. Els Plens de tots els Ajuntaments aproven els Estatuts.

4. Se seguirà un procediment similar per a la modificació o supressió de Mancomunitats.

Darrera actualització: 8.02.2023 | 09:03
Darrera actualització: 8.02.2023 | 09:03