Anunci de Licitació

Dijous, 5 de juliol de 2018 a les 00:00

Contracte d'obres contingudes en el projecte d'obres de reforma de l'edifici principal de l'IES de la Vall del Tenes.

1. Definició objecte del contracte:

El contracte tindrà com a objecte l’execució de les obres contingudes en el Projecte d’Obres de Reforma de l’Edifici Principal de l’IES de La Vall del Tenes, redactat per l’arquitecte tècnic, Sr. Sr. Josep Ocaña i Priego, i aprovat per Decret de Presidència de data 4 de juliol de 2018.

CODI CPV: 45214220-8

2. Termini d’execució:

El contracte tindrà un termini màxim d’execució de dos mesos.

3. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació:

La contractació, que es tramitarà de forma urgent, no està subjecta a regulació harmonitzada es durà a terme mitjançant Procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.

4. El Pressupost de licitació.

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 97.378,29€ (IVA exclòs). Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives Generals.

El Plec de clàusules administratives particulars es pot consultar al perfil del contractant

Darrera actualització: 08.07.2018 | 18:38