Instruccions

Entrega de documentació per l'oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal (Art.2 Llei 20/2021, de 28 de desembre)

La presentació de les sol·licituds es podrà realitzar a través de la seu electrònica d'aquesta Mancomunitat, mitjançant el document d’INSTÀNCIA GENERAL, (cliqueu per accedir-hi) annexant la sol·licitud segons el model de l’annex I d’aquestes bases o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest últim supòsit l'aspirant haurà de comunicar-ho de forma immediata a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, via correu electrònic a mcvt.rrhh@mvalltenes.cat.

 

Un arxiu anomenat “Documentació Instància” que inclourà:

 • Instància general complimentada i signada
 • Sol·licitud segons model annex I, que inclou les declaracions que s'exigeixen a la base cinquena, complimentada i signada
 • Fotocòpia DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document que acrediti la seva nacionalitat i edat
 • Fotocòpia Carnet B de conduir vigent.
 • Fotocòpia acreditativa de la titulació exigida, o justificant d’haver efectuat el pagament dels drets per a la seva obtenció.
 • Certificat que acrediti els coneixements de català, nivell C1, a fi d’estar exempt/a de la realització de la prova.
 • En el cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, certificat acreditatiu dels coneixements de castellà, si escau, a fi d’estar exempt/a de la realització de la prova.
 • Currículum vita-e acadèmic i professional.
 • Vida laboral expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Resguard del pagament dels drets d’examen.
 • Relació de mèrits segons el model annex II en format PDF.
 • Aquesta documentació també s’enviarà en format EXCEL per correu electrònic a l’adreça: mcvt.rrhh@mvalltenes.cat.

 

Un arxiu anomenat “Experiència professional” que inclourà totes les evidències documentals necessàries per acrediten l’experiència professional. L’acreditació dels serveis prestats a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, tant del personal laboral com del personal extern/autònom, es realitzarà d’ofici i no caldrà aportar cap documentació.


Un Arxiu anomenat “Formació o altres mèrits” que inclourà totes les evidències documentals formatives que tinguin relació directa amb el lloc de treball a proveir.

 

Darrera actualització: 3.03.2023 | 14:29
Darrera actualització: 3.03.2023 | 14:29